วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

กลุ่มสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ

กลุ่มสนับสนุนวิชาการ

กลุ่มอำนวยการ

สาขาวิชา...

หน่วยงานภายในเพิ่มเติม

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice)
  • รายงานการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ปีการศึกษา 2564  WORD
  • รายงานการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ปีการศึกษา 2563  WORD
 
แบบฟอร์มการวางแผนทำ Faculty Practice ของอาจารย์ 
Flow chart ระบบและกลไกการบริหาร Faculty Practice ของอาจารย์พยาบาล วพบ.จักรีรัช  
  • Flow chart ระบบและกลไกการบริหาร Faculty Practice ของอาจารย์พยาบาล วพบ.จักรีรัช
คลิ๊กที่นี่ 

แบบฟอร์มขอตำแหน่งทางวิชาการ