การจัดการความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์พลังงาน

 • องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่อง การอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 (รายละเอียด)

 • องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่อง การอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 (รายละเอียด)

 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน (รายละเอียด)

การจัดการความรู้ เรื่องการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

 • องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 (รายละเอียด)

 • องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 (รายละเอียด)

 • องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 (รายละเอียด)

 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (รายละเอียด)

การจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative learning Simulation-Based Learning: SBL)

 • องค์ความรู้เรื่องจากการจัดการความรู้เรื่องการจัดเรียนการสอนแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative learning) (Simulation-Based Learning: SBL) ครั้งที่ 1 (รายละเอียด)

 • องค์ความรู้เรื่องจากการจัดการความรู้เรื่องการจัดเรียนการสอนแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative learning) (Simulation-Based Learning: SBL) ครั้งที่ 2 (รายละเอียด)

 • องค์ความรู้เรื่องจากการจัดการความรู้เรื่องการจัดเรียนการสอนแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative learning) (Simulation-Based Learning: SBL) ครั้งที่ 3 (รายละเอียด)

 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่องจากการจัดการความรู้เรื่องการจัดเรียนการสอนแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative learning) (Simulation-Based Learning: SBL)ในสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 (รายละเอียด)

เรื่อง การเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

เรื่อง ปัจจัยที่สนับสนุนผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต