วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

กลุ่มสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ

กลุ่มสนับสนุนวิชาการ

กลุ่มอำนวยการ

สาขาวิชา...

หน่วยงานภายในเพิ่มเติม

แบบฟอร์มงานการเงินและบัญชี

แบบฟอร์มเบิก พตส. (พว.14) คลิก
แบบฟอร์มเบิก พตส. (พว.27) คลิก
แบบฟอร์มเบิก พตส. (พว.37) คลิก
แบบฟอร์มเบิก พตส. พนักงานกระทรวง คลิก
แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คลิก
แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร คลิก
แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล คลิก
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน คลิก
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน คลิก
แบบฟอร์มขอใช้คืนเงินยืม คลิก
แบบสรุปผลการประชุม อบรม สัมมนา (สายสนับสนุน) คลิก
แบบสรุปผลการประชุม อบรม สัมมนา (อาจารย์) คลิก