วันเสาร์, 18 พฤศจิกายน 2560
การประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 เรื่อง “ปฏิบัติการพยาบาลด้วยจรรยาบรรณอย่างรู้ทันกฎหมาย”
จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
งานมุทิตาจิตอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ “หวนคืนสู่อ้อมอกอุ่นที่คุ้นเคย”
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานวัฒนธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
Boromarajonani College of Nursing, Chakriraj
Boromarajonani College of Nursing, Chakriraj

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ดร.ศุกร์ใจ  เจริญสุข 

สายตรงผู้อำนวยการ

Present...CKR

วิทยาลัยพยาบาลคุณธรรม

ผลงานรัฐบาล

100 ปี ธงชาติไทย

เกี่ยวกับ...จักรีรัช

ภาควิชา

งาน

แบบประเมิน

FACEBOOK วพบ.จักรีรัช

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • แบบฟอร์มขอใช้บริการ / ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้ง
Download
  • แบบฟอร์มขอยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
Download
  • แบบฟอร์มขอใช้บริการลงข่าวบน WEB ของวิทยาลัย
Download

 

  • แบบฟอร์มออนไลน์ขอใช้บริการ / ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้ง
Online
  • แบบฟอร์มออนไลน์ขอยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
Online
  • แบบฟอร์มออนไลน์ขอใช้บริการลงข่าวบน WEB ของวิทยาลัย
Online