วันเสาร์, 18 พฤศจิกายน 2560
การประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 เรื่อง “ปฏิบัติการพยาบาลด้วยจรรยาบรรณอย่างรู้ทันกฎหมาย”
จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
งานมุทิตาจิตอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ “หวนคืนสู่อ้อมอกอุ่นที่คุ้นเคย”
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานวัฒนธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
Boromarajonani College of Nursing, Chakriraj
Boromarajonani College of Nursing, Chakriraj

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ดร.ศุกร์ใจ  เจริญสุข 

สายตรงผู้อำนวยการ

Present...CKR

วิทยาลัยพยาบาลคุณธรรม

ผลงานรัฐบาล

100 ปี ธงชาติไทย

เกี่ยวกับ...จักรีรัช

ภาควิชา

งาน

แบบประเมิน

FACEBOOK วพบ.จักรีรัช

ปรัชญา

            วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช มีความเชื่อว่าวิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง วิทยาลัยจึงมุ่งที่จะผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพให้มีความสามารถทางวิชาการ มีทักษะเชิงวิชาชีพ ดำรงความเป็นไทย ใส่ใจการมีส่วนร่วม ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มุ่งมั่นส่งเสริมงานวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ชุมชนเป็นฐาน นำหลักการทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และภูมิปัญญาไทย เน้นการดูแลตนเอง และการดูแลอย่างเอื้ออาทร คำนึงถึงสังคม ชุมชน ในการสร้างสุขภาพให้เกิดสุขภาวะแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน