วันอังคาร, 26 กันยายน 2560

วิทยาลัยพยาบาลคุณธรรม

ผลงานรัฐบาล

เกี่ยวกับ...จักรีรัช

ฝ่าย

ภาควิชา

งาน

แบบประเมิน

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

FACEBOOK วพบ.จักรีรัช

ปรัชญา

            วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช มีความเชื่อว่าวิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง วิทยาลัยจึงมุ่งที่จะผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพให้มีความสามารถทางวิชาการ มีทักษะเชิงวิชาชีพ ดำรงความเป็นไทย ใส่ใจการมีส่วนร่วม ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มุ่งมั่นส่งเสริมงานวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ชุมชนเป็นฐาน นำหลักการทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และภูมิปัญญาไทย เน้นการดูแลตนเอง และการดูแลอย่างเอื้ออาทร คำนึงถึงสังคม ชุมชน ในการสร้างสุขภาพให้เกิดสุขภาวะแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน

ระบบสารสนเทศ