วันจันทร์, 22 มกราคม 2561
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
Boromarajonani College of Nursing, Chakriraj

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ดร.ศุกร์ใจ  เจริญสุข 

สายตรงผู้อำนวยการ

Present...CKR

วิทยาลัยพยาบาลคุณธรรม

ผลงานรัฐบาล

100 ปี ธงชาติไทย

เกี่ยวกับ...จักรีรัช

ภาควิชา

งาน

แบบประเมิน

FACEBOOK วพบ.จักรีรัช

ปรัชญา

            วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช มีความเชื่อว่าวิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง วิทยาลัยจึงมุ่งที่จะผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพให้มีความสามารถทางวิชาการ มีทักษะเชิงวิชาชีพ ดำรงความเป็นไทย ใส่ใจการมีส่วนร่วม ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มุ่งมั่นส่งเสริมงานวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ชุมชนเป็นฐาน นำหลักการทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และภูมิปัญญาไทย เน้นการดูแลตนเอง และการดูแลอย่างเอื้ออาทร คำนึงถึงสังคม ชุมชน ในการสร้างสุขภาพให้เกิดสุขภาวะแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน